پیشنهاد ویژه سایتRecommended
تبلیغات
تبلیغات
  • romanra
  • 15 آوریل 20
  • تمام قسمت های رمان عاشقانه بلند کردن
  • 1,930 views
  • هیچ نظر

رمان بلند کردن پارت چهارم ( ترجمه اختصاصی سایت رمانرا )

رمان بلند کردن پارت چهارم

 

سیمون نشست و دستش را روی سینه اش قرار داد 

_ جرات نداری .  کلماتت دردناکه هریس .  چطور میتونی ؟

 لبخند زدم و چشمهایم را چرخاندم . وسایلم را جمع کردم

_ نمیتونم صبر کنم تا صداشو بشنوم 

از اتاق صدا به روی صحنه نگاه کردم

_ اون قراره حسابی مجلل و با شکوه باشه 

_ناراحت نمیشی بهم بگی چرا بعد از اینکه این پروژه رو تمام کردیم , پروژه‌های بعدی  برامون به صف نشده  ؟

سیمون چشم هایش را به روی من باریک کرد .  به اندازه کافی با یکدیگر کار کرده بودیم که می‌دانست خبری است