پیشنهاد ویژه سایتRecommended
تبلیغات
تبلیغات
  • romanra
  • 16 آوریل 20
  • تمام قسمت های رمان عاشقانه بلند کردن
  • 1,731 views
  • هیچ نظر

رمان بلند کردن پارت پنجم ( ترجمه اختصاصی سایت رمان را )

دانلود رمان بلند کردن پارت پنجم

 

حالا دیگر متقاعد شده بودم که او یک بچه است که ماشین پدر و مادرش را دزدیده  . . اینجا چه خبره کوفتی بود ؟

_  هی بچه , تو به اندازه کافی بزرگ هستی که رانندگی کنی ؟

به جلو خم شدم ..  روی صندلی اش کمی پایین تر رفت . با صدایی بلندتر گفتم

_ هی دارم با تو صحبت می کنم

اما دوباره بیشتر به طرف در حرکت کرد .. ماشین کمی  از مسیر خود منحرف شد ..  کم کم داشتم نگران می شدم

_ این دیگه چه کوفتی__

دستم را جلو بردم و شانه ی بچه را گرفتم ..  ناگهان ماشین با صدای جیغی ,  آنچنان بلند که گوش هایم را به درد آورد ..  پر شد . وقتی ماشین دوباره از مسیر منحرف شد و شروع به چرخیدن کرد زیر لب ناسزا گفتم

_ لعنت

به در کوبیده شدم . کلاه روی سر بچه پایین افتاد .. و موهای بلوند شنی بلندی , مانند آبشار پایین ریختند . .  زن جوان از بالای شانه اش , با چشم هایی که از روی ترس گشاد شده بودند , به عقب نگاه کرد .  ماشین متوقف شد

_  من اسپری فلفل دارم . حرکت نکن

به پایین نگاه کردم و متوجه اسپری فلفلی که در دست داشت و انگشتی که روی دکمه آن قرار داشت شدم .  دستهایم را بالا گرفتم و سعی کردم تا آنجا که امکان دارد آرام باشم