پیشنهاد ویژه سایتRecommended
تبلیغات
تبلیغات
  • romanra
  • 14 آوریل 20
  • تمام قسمت های رمان عاشقانه بلند کردن
  • 2,447 views
  • هیچ نظر

رمان بلند کردن پارت سه ( ترجمه اختصاص رمانرا )

رمان بلند کردن پارت سه

 

با لبخندی سر به سرش گذاشت

_  بیخیال فقط چند روزه

تصمیم گرفت اشاره ی نه چندان پنهان او را نادیده بگیرد

_ خیلی خوب .  از اتاق مهمان استفاده کن . خیلی آشفته است برای همین می بایست تمیزش کنی

دستش را روی کمرش قرارداد .  طوری به نظر می رسید مانند این که آماده بود هر لحظه با او جر و بحث راه بیاندازد . ممکن بود از یکدیگر عصبانی باشند اما همچنین عشق نهفته ی خانوادگی بین آنها وجود داشت . می توانستم از شیوه نگاه کردنشان به یکدیگر این را بفهمم

_ فقط دو شب

شاید من برای آن دو شب بتوانم در ماشین بخوابم  ؟

چیزی در مورد لانس وجود دارد که همیشه باعث آزار من میشد . لانس گفت

_ می بایست ببینیم چقدر تعمیر زمین طول میکشه

سرش را چرخاند و به من چشمک زد .  بهتر بود سعی نکند کاناپه را بگیرد . کارا اتاق خواب دومی دارد اما آنقدر کوچک است که باعث وحشت من می شد . من فقط به مدت شش ماه در پرورشگاه بودم اما این مدت باعث شده بود نسبت به مکان های تنگ و کوچک وحشت پیدا کنم